تماس با مشاورین ما___ 021-86083440

شرکت تضامنی از جمله شرکتهای شخصی محسوب می شود و شخصیت افراد شریک، نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت ایفا می نماید بدین صورت که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای ادای تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از افراد شریک مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. هر تصمیمی که بین شرکاء برخلاف این موضوع، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و حداقلاسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. ثبت شرکت تضامنی وقتی صورت می پذیرد که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم شراکت غیر نقدی نیز با توافق کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد. در ثبت شرکت تضامنی تقسیم سود به نسبت سهم شرکا است همپنین شرکا می توانند ترتیب دیگری برای تقسیم سودمیانخود مقرر نمایند. مدیر عامل شرکت تضامنی از میانشرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود.

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ۱۲۰ق.ت) چنانچه که مدیران از بین شرکا بدون قید اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه شرایط اساسنامه و اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده اساسنامه و غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود. چنانچه که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی. صورتی که مدیر یا مدیران اساسنامه انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

اختیارات مدیر شرکت تضامنی

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید نام شرکت و حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

برای دو مورد محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی صریح اشاره شده است:

تا جبران نمودن ضررهای وارده به شرکت، تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ۱۳۲ ق.ت).
محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده ۱۳۴ ق.ت).

مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی چیست؟

مسئولیت مدنی مدیران مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که از باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص برای مواردی که قلمرو اختیارات مدیران را اساسنامه تعیین کرده است. منافع شرکت تضامنی با نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا را علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ۱۱۹ و ۱۳۲ ق.ت).

شرایط انحلال شرکت تضامنی

شرکت برای انجام هدفی تأسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .
شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل ثبت شرکتها نشده باشد .
حالت ورشکستگی ( توقف از پرداخت دیون ) .
با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت .
حالت تراضی تمام شرکا .
حالتیکه احدی از شرکا از محکمه خواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم بر انحلال شرکت بدهد .
حالتیکه احدی از شرکا ورشکست شود و سهم ورشکسته شرکت از منافع کافی برای پرداخت دیون وی نباشد , میتواند تقاضای انحلال شرکت را نمایند مشروط بر اینکه ۶ ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه اطلاع شرکت رسانده باشند. در این صورت سایر شرکا میتوانند قبل از صدور رأی قطعی دایر بر انحلال شرکت با پرداخت طلب طلبکاران ( تا حد دارائی مدیون ) یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند.
طوریکه احدی از شرکا شرکت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشد .
حالت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر اساسنامه , طوریکه انحلال شرکت احدی از شرکا یا خارج از شرکا بعنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.

هر گاه شرکت تضامنی منحل شود تا زمانیکه دیون شرکت از دارائی آن پرداخت نشده باشد , هیچکدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی بر آن دارائی نخواهند داشت . اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد , طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه نمایند ولی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی ندارند و صورتیکه میتوان شرکا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرار داد که شرکت منحل شده باشد.

هرکس که بعنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامناً با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری اسم شرکت داده یا نداده شده باشد چنانچه شرکا قراری فیمابین بر خلاف فوق نموده باشند , این قرار مقابل اشخاص ثالث بی اثر خواهد بود . صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا , بقای شرکت منوط رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.